Menu Close

VEIKLOS SRITYS


VIZIJA


Vaikams – saugu, tėvams – ramu, darbuotojams – gera.


MISIJA


Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė siekia:

  • Išryškinti vaiko prigimtines galias ir padėti joms atsiskleisti;
  • Bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui gyventi besikeičiančioje visuomenėje;
  • Skatinti kiekvieno darbuotojo individualybės raišką;
  • Analizuojant, vertinant ir planuojant įstaigos veiklą kolegiškai bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų.

FILOSOFIJA


Siekiama, kad darželis taptų vieta, kuriame gera visiems – tai ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kurioje kiekvienas žmogus pripažįstamas kaip vertybė. Vaiko savijautą, emocinę, fizinę sveikatą, asmenybės sėkmę laiduoja nuoširdus, savitarpio pagarba ir pagalba grįstas bendruomenės telkimas ir bendradarbiavimo kultūros puoselėjimas. Pagarba vaikui, jo individualumo pripažinimas ir puoselėjimas, gerovės aplinkos kūrimas, bendradarbiavimu grįsti santykiai su tėvais, profesinio meistriškumo ir lyderystės skatinimas, tolerancija, gebėjimas dirbti komandoje, reflektuojant savo žinias ir įgūdžius – tai svarbiausi žingsniai, vedantys vizijos link.


METINIAI TIKSLAI


1.Mokytojų profesinių ir skaitmeninių kompetencijų tobulinimas.

2.Kiekvieno vaiko ugdymo(si) pažangos užtikrinimas, taikant inovatyvius ir pažangius metodus.

3.Ugdymo aplinkos modernizavimo ir dokumentų valdymo kokybės gerinimas.

Skip to content