Menu Close

Teisės aktai

NACIONALINIAI TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ


Lietuvos Respublikos ŠVIETIMO ĮSTATYMAS

Lietuvos  Higienos norma HN 75:2016

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo TVARKOS APRAŠAS


VIETINIAI NORMINIAI AKTAI


KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO  T2-300 2021-12-22

DĖL ATLYGINIMO UŽ MAITINIMO PASLAUGĄ KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE 2021-07-22 SPRENDIMAS T2-172T2-176 ir T2-354 sprendimo pakeitimas 2023-12-21

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo modelių Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigose aprašas T2-179

SPRENDIMAS DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

IKIMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis”

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASIEKIMŲ VERTINIMO APRAŠAS Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis”

SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis”

UGDYTINIŲ UGDYMO DIENŲ LANKOMUMO APSKAITOS BEI PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS Klaipėdos lopšelyje-darželyje „Berželis”

DARBO LAIKO APSKAITOS ŽINIARAŠČIO PILDYMO TVARKOS APRAŠAS

DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

Skip to content