Menu Close

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Klaipėdos lopšelis-darželis „Berželis“ asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

Asmuo turi teisę:

 • Gauti informaciją apie savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Susipažinti su savo asmens duomenimis, kurie yra saugomi;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, netikslius ar neišsamius asmens duomenis;
 • Prašyti ištrinti (teisė „būti pamirštam”) asmens duomenis;
 • Nesutikti, kad būtų tvarkomi bet kokie su konkrečiu atveju susiję asmens duomenys;
 • Prašyti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą;
 • Gauti savo asmens duomenis skaitmeniniu formatu ir persiųsti juos kitam duomenų valdytojui („duomenų perkeliamumas“).

Šios teisės padeda užtikrinti, kad informacija apie asmenį yra teisinga, kad ji prieinama tik tiems, kam suteikta teisė prie jos prieiti, ir naudojama tik teisėtais tikslais.

Asmens teisių įgyvendinimo tvarka

 • Asmuo, siekdamas įgyvendinti aukščiau nurodytas teises, gali pateikti Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ administracijai rašytinį prašymą (asmeniškai, paštu, per atstovą, ar elektroninių ryšių priemonėmis) adresu Mogiliovo 2, 95202, Klaipėda arba el. paštu info@berzelisklaipeda.lt, tel. +37046 32 42 77.
 • Prašymas turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, prašyme turi būti nurodyta: asmens vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, duomenys ryšiui palaikyti ir informacija apie tai, kokią iš aukščiau nurodytų teisių ir kokia apimtimi jis pageidauja įgyvendinti.
 • Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ administracija pateikia atsakymą asmeniui ne vėliau nei per 14 dienų nuo prašymo pateikimo dienos.

Asmens teisės nėra absoliučios

Įstatymuose gali būti numatyta išimčių, kai duomenų valdytojas asmens (duomenų subjekto) teisių gali neįgyvendinti:

 • Kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą;
 • Kai reikia užtikrinti viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą;
 • Kai reikia užtikrinti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus;
 • Kai reikia užtikrinti tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą;
 • Kai reikia užtikrinti asmens (duomenų subjekto) ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Asmens duomenų saugumo pažeidimai ir apskundimas

Jeigu asmuo mano, kad pažeistos jo, kaip duomenų subjekto, teisės, arba nori gauti daugiau informacijos apie asmens duomenų tvarkymą, gali kreiptis į Klaipėdos lopšelio-darželio „Berželis“ raštinės administratorę Rūtą Sušilovienę, koordinuojančią visus klausimus, susijusius su asmens duomenų apsauga tel. +37046 324277, el. p. info@berzelisklaipeda.lt

Mūsų duomenų apsaugos pareigūno pareigas pagal paslaugų teikimo sutartį eina UAB „Privacy Partners“, juridinio asmens kodas 304846919, buveinės adresas: Smolensko g. 6, 407 kab., LT-03201 Vilnius, tel. +3705 254 8240, el. pašto adresas: gdpr@privacypartners.lt.


KLAIPĖDOS LOPŠELIO-DARŽELIO „BERŽELIS” TVARKOS


ASMENS DUOMENŲ SAUGUMO PAŽEIDIMŲ POLITIKA

INFORMACIJOS SAUGOS IR INFORMACINIŲ IŠTEKLIŲ NAUDOJIMO TAISYKLĖS

ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

BEVIELIO INTERNETO PRIEIGOS NAUDOJIMO SĄLYGOS

INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

TINKLALAPIO PRIVATUMO POLITIKA

UGDYTINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS


ŽMOGAUS TEISIŲ ATMINTINĖ

DĖL ATSAKINGO ASMENS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS KOORDINAVIMO KLAIPĖDOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „BERŽELIS“ PASKYRIMO

Skip to content