IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PASLAUGOS

Grupės komplektuojamos iš to paties amžiaus vaikų pagal Higienos normose nustatytus reikalavimus:

1-3 metų ankstyvojo amžiaus vaikų grupėse nuo 8 iki 15 vaikų.

3-5 metų amžiaus ir priešmokyklinėse grupėse nuo 12 iki 20 vaikų.

 
LOGOPEDO PAGALBA:

Kalbos sutrikimo diagnostika ir korekcija.

Ugdytinių tėvų (globėjų) prevencinis konsultavimas dėl kalbos sutrikimo pašalinimo.

Metodinių rekomendacijų rengimas.

Paslauga teikiama nemokamai.

 
VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTO PAGALBA.

JIS VYKDO ŠIAS FUNKCIJAS:

atlieka vaikų gerovės ir sveikatos stebėseną;

vertina vaiko asmens higienos įgūdžius;

vykdo sveikatos stiprinimo veiklas;

konsultuoja įstaigos darbuotojus, vaiko tėvus (ar teisėtus vaiko atstovus) vaiko sveikatos stiprinimo klausimais;

organizuoja paskaitas, problemines diskusijas, rengia pranešimus, užsiėmimus vaikams sveikatos stiprinimo klausimais;

pagal kompetenciją suteikia pirmąją pagalbą;

konsultuoja darbuotojus, atsakingus už vaikų maitinimą;

rengia dienos valgiaraštį-reikalavimą pagal perspektyvinį valgiaraštį;

esant reikalui organizuoja ir koordinuoja užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir profilaktines priemones įstaigoje;

kalendoriniams metams rengia įstaigos sveikatos priežiūros planą, kurį suderina su įstaigos vadovu.