PRIĖMIMAS Į ĮSTAIGĄ


Į Klaipėdos lopšelį-darželį ,,Berželis“ vaikai priimami nuo 1,5 iki 6 metų. Pagal ikimokyklinio ugdymo programą į ikimokyklinio ugdymo grupes vaikai priimami nuo 1,5 iki 5 (6) metų. Pagal priešmokyklinio ugdymo(si) programą į priešmokyklinio ugdymo grupę vaikai priimami, kuriems tais kalendoriniais metais sueina 6 metai. Priešmokyklinis ugdymas anksčiau gali būti teikiamas tėvų prašymu pateikiant pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendaciją, bet ne anksčiau nei vaikui tais kalendoriniais metais sueina 5 metai.

Nuo 2015 m. gruodžio 22 d.  priėmimas į įstaigą vykdomas vadovaujantis 

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-22 SPRENDIMU “DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVEITIMO ĮSTAIGAS, ĮGYVENDINANČIAS IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Priėmimas į darželius vykdomas Klaipėdos miesto savivaldybės puslapyje www.klaipeda.lt


DOKUMENTAI


Nuo 2016 m. gegužės 26 d. atlyginimą už vaiko išlaikymą tėvai (globėjai, rūpintojai) moka vadovaudamiesi šiais dokumentais:

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GEGUŽĖS 26 D. SPRENDIMU T2-143

KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014-04-30 SPRENDIMAS NR. T2-93 “DĖL KLAIPĖDOS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2011 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-20 “DĖL NEMOKAMO MOKINIŲ MAITINIMO RŪŠIŲ IR SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO” PAKEITIMO”


INDIVIDUALIŲ UGDYMO PRIEMONIŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKAMS REKOMENDACINIS SĄRAŠAS