MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M.


 1. 2022 metų veiklos plano aptarimas.Metodinės veiklos organizavimo kryptys.Profesinių kompetencijų didinimas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus ugdomojoje veikloje.

  Dalyvavimo miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose galimybės.

 2. Mokytojų darbo vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo priemonių parodos aptarimas.Pasiekimų ir pažangos vertinimo metodų veiksmingumas.

  Neformaliojo ugdymo programų kokybės analizė.

 3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.Atradimai ir patirtis projekte „Sodinčius”.Tėvų įtraukimas į vaiko pažangos bei pasiekimų vertinimą.
 4. 2022 metų veiklos plano analizė ir 2023 metų veiklos tikslai ir kryptys.Metodinės veiklos formų ir krypčių  aptarimas.Įstaigos vizijos numatymas.

  VADOVŲ DARBOTVARKĖ 2022 M.


Informacija ruošiama…


VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2022 M.


TEMA LAIKAS ATSAKINGAS
POSĖDŽIAI
 • SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas.
 • Vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimų analizė.
 • Dokumentų rengimas PPT.
Sausis Vaiko gerovės komisija
 • Logopedo veiklos ataskaita už 2021-2022 m. m. 
 • Aplinkos priemonių pritaikymo perspektyvos sėkmingam ugdymui.
Gegužė Vaiko gerovės komisija
 • Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas.
 • Pritaikytų programų formos aptarimas.
 • Tėvų atsakomybės didinimo už vaiko pasiekimus formų ir būdų paieška.
Rugsėjo mėnuo Vaiko gerovės komisija
 • Vaiko gerovės komisijos veiklos įsivertinimas. Pasiruošimo įtraukiajam ugdymui aktualijos.
Lapkritis  Vaiko gerovės komisija
 • Bendravimas su tėvais: ką ir kaip sakyti ir ko nesakyti?
Pagal numatytų paskaitų planą Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
 • Vaiko nenoro lankyti darželį analizė.
Rugsėjis, spalis Vaiko gerovės komisija
 • Gera emocinė savijauta darželyje. Ką galime padaryti kiekvienas?
Vasaris Visuomenės sveikatos specialistas
 • Prevencinių programų integravimo į kasdienes veiklas kokybė.
Kartą per ketvirtį Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
 • Lankstinuko parengimas bendruomenei „VGK darželyje”
Spalis Logopedas
 • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
 • Gautų dokumentų svarstymai.
 • Dalyvavimas savivaldybės VGK posėdžiuose, Šeimos ir vaiko gerovės centro atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
Nuolat Vaiko gerovės komisija