MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2021 M.


SAUSIO MĖN.

 1. Lopšelio-darželio 2021 metų įstaigos veiklos plano projekto pristatymas.
 2. Perspektyvinės Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2021-2023 m. pristatymas.
 3. Mokytojų profesinių kompetencijų didinimas, paremtas vertinimu ir įsivertinimu.

GEGUŽĖS MĖN.

 1. Dialogo tarp institucijos, tėvų ir mokytojų skatinimas, siekiant vaiko asmenybės pažangos.
 2. Profesinis mokytojų augimas, tobulinant skaitmeninio raštingumo ir nuotolinio ugdymo kompetencijas.
 3. Pagalbos jauniems specialistams refleksija.

RUGPJŪČIO MĖN.

 1. Pasiruošimo 2021-2022 mokslo metams, Rugsėjo 1-osios šventinis renginys.
 2. Neformaliojo ir meninio ugdymo veiklų tvarkaraščio patvirtinimas.
 3. Įtraukusis ugdymas – metodų, priemonių ir būdų sąsaja.

GRUODŽIO MĖN.

 1. 2021 metų veiklos analizė ir 2022 m. veiklos prioritetai.
 2. Mokytojų veiklos vertinimo ir įsivertinimo analizė.
 3. Dalyvavimo miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose, projektuose kokybė ir kiekybė.

  VADOVŲ DARBOTVARKĖ 2021 M.


 
RENGINIO PAVADINIMAS DIENA VALANDA
Administracijos pasitarimai Pirmadieniais 9.00
Interesantų priėmimas reikalui esant Kasdien direktoriaus darbo valandomis 8.00-16.30
 Kultūriniai edukaciniai renginiai įstaigoje ir už jos ribų Pagal įstaigos veiklos planą
 Ikimokyklinių įstaigų vadovų pasitarimai Pagal švietimo skyriaus mėnesio planą 10.00
 Pasitarimai su pedagogais Antradieniais 13.00
 Atvirų durų dienos įstaigoje (ne karantino metu) Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 9.00-18.00
 Pasitarimai su nepedagoginiu personalu Ketvirtadieniais 10.00
 Posėdžiai su Vaiko gerovės komisija Pagal planą
 Konsultacijos tėvams (globėjams) ugdymo klausimais  Pagal pavaduotojos darbo laiko valandas 8.00-16.00
Seminarai pedagogams, vadovams Pagal kvalifikacijos kėlimo planus
Ugdomojo proceso priežiūra ir vertinimas Remiantis įstaigos 2021 metų veiklos ir ugdomojo proceso priežiūros planavimu
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Pagal Jungtinių veiklų planus

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2021 M.


TEMA LAIKAS ATSAKINGAS
POSĖDŽIAI
1. Vaiko gerovės komisijos veiklos plano numatymas.

2. Logopedo ataskaita už 2020-2021 m. m. I pusmetį.

3. SUP vaikų pažanga ir pasiekimai per pirmąjį m. m. pusmetį.

4. Struktūruotas ir vizualus ugdymas, dirbant su SUP vaikais. PPT psichologo paskaitos „Vaikų išskirtinumo pripažinimas ir ugdymo organizavimo ypatumai“ mokytojams organizavimas.

Vasario mėnuo Pavaduotoja ugdymui
1. Logopedo veiklos ataskaita už 2020-2021 m. m. II pusmetį.

2. Bendradarbiavimo su tėvais, grupių mokytojais, kitomis institucijomis, specialistais vaiko gerovės klausimais. Psichologo paskaitos „Kaip kalbėti su tėvais, kad jie mus išgirstų“ organizavimas.

3. SUP vaikų, kuriems pritaikytos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, pažangos aptarimas.

Birželio mėnuo Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
1. Vaikų, turinčių kalbėjimo sutrikimų, sąrašo aptarimas.

2. Mokytojų kompetencijos didinimas įtraukiojo ugdymo klausimais.

3. Tinkamos edukacinės aplinkos sukūrimas – pagalba  SUP vaikui.

Rugsėjo mėnuo Logopedas
1. VGK pirmininko darbo ataskaitos rengimas.

2. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo aktualijos.

3. Programų pritaikymo vaikams, turintiems SUP, veiksmingumo aptarimas

4.VGK darbo organizavimo perspektyvos 2022 m.

Gruodžio mėnuo Vaiko gerovės komisija

PASITARIMŲ KRYPTYS


Analizuoti pedagogų, vaikų, šeimos santykių problemas ir teikti siūlymus pedagogams šių santykių gerinimui. Pagal poreikį
Birutė Maknavičienė ir  VKG (vaiko gerovės komisija)
Vaikų baimių ir nenoro lankyti lopšelį-darželį priežasčių išsiaiškinimas.
Pagal poreikį VGK ir grupių pedagogai
Bendruomenės grupių, atskirų asmenų pagalbos poreikių tyrimas. Pagal situaciją Birutė Maknavičienė ir VGK
Dalyvavimas įstaigos tarybos, mokytojų tarybos posėdžiuose.
Pagal posėdžių numatytas datas. Vaiko gerovės komisija
Inicijuoti pedagogų kvalifikacijos kėlimą vaiko gerovės užtikrinimo srityse Pagal kvalifikacijos programoje numatytas  datas Stefa Steigvilienė
Alkoholio, narkotikų, tabako ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo prevencija ir temų integravimas į ugdomąjį procesą. Nuolat Greta Banevičienė
Saugaus eismo įgūdžių ugdymo renginių organizavimas ir įvertinimas Rudenį, pavasarį Stefa Steigvilienė
Stendinės ir kitos informacinės medžiagos ruošimas bendruomenei, tėvams Kiekvieną mėnesį VGK pagal pasiskirstymą
Išsiaiškinti vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, poreikius ir prireikus rekomenduoti PPT Atsiradus problemai Modesta Stončiuvienė
Parengti informaciją bendruomenei apie galimas krizes įstaigoje. Esant krizinei situacijai Vaiko gerovės komisija