MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 METAIS

SAUSIO MĖN.

 1. Lopšelio-darželio 2020 metų įstaigos veiklos plano projekto pristatymas.
 2. Perspektyvinės Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2020-2022 m. pristatymas.
 3. Bendruomenės lyderystės skatinimas: galimybės ir trūkumai.

GEGUŽĖS MĖN.

 1. Bendradarbiavimo su šeima aktualijos: vaiko gebėjimų stiprinimas ir  ugdymo individualizavimas, taikant pažangius ugdymo metodus ir būdus..
 2. Ugdomojo proceso planavimo kokybė ir vaikų pažanga ir pasiekimai.
 3. Mokytojų darbo savianalizė.

RUGPJŪČIO MĖN.

 1. Pasiruošimo 2020-2021 mokslo metams, Rugsėjo 1-osios šventė.
 2. Neformaliojo ugdymo veiklų tvarkaraščio patvirtinimas.
 3. Mokymosi pagalba SUP vaikams: ugdomosios veiklos planavimas, metodų, būdų ir priemonių parinkimas.

GRUODŽIO MĖN.

 1. 2020 metų veiklos analizė ir 2021 m. veiklos prioritetai.
 2. Pedagogų darbo įsivertinimas, kaip profesinio tobulėjimo rodiklis.
 3. Dalyvavimo miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose, projektuose kokybė ir kiekybė.


  VADOVŲ DARBOTVARKĖ 2021 METAIS

 
RENGINIO PAVADINIMAS DIENA VALANDA
Administracijos pasitarimai Pirmadieniais 9.00
Interesantų priėmimas reikalui esant Kasdien direktoriaus darbo valandomis 8.00-16.30
 Kultūriniai edukaciniai renginiai įstaigoje ir už jos ribų Pagal įstaigos veiklos planą
 Ikimokyklinių įstaigų vadovų pasitarimai Pagal švietimo skyriaus mėnesio planą 10.00
 Pasitarimai su pedagogais Antradieniais 13.00
 Atvirų durų dienos įstaigoje (ne karantino metu) Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 9.00-18.00
 Pasitarimai su nepedagoginiu personalu Ketvirtadieniais 10.00
 Posėdžiai su Vaiko gerovės komisija Pagal planą
 Konsultacijos tėvams (globėjams) ugdymo klausimais  Pagal pavaduotojos darbo laiko valandas 8.00-16.00
Seminarai pedagogams, vadovams Pagal kvalifikacijos kėlimo planus
Ugdomojo proceso priežiūra ir vertinimas Remiantis įstaigos 2021 metų veiklos ir ugdomojo proceso priežiūros planavimu
Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais Pagal Jungtinių veiklų planus