2018 METAIS

 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Diena Valanda
1. Administracijos pasitarimai Pirmadieniais 9.00
2. Interesantų priėmimas Direktoriaus darbo valandomis 8.00 – 16.30
3. Kultūriniai edukaciniai renginiai įstaigoje ir už jos ribų Pagal įstaigos tradicijas
4. Pasitarimai su pedagogais Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 13.00
5. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų pasitarimai Pagal švietimo skyriaus mėnesio planus 10.00
6. Pasitarimai su technikiniu personalu Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 10.30
7. Atvirų durų dienos įstaigoje Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 9.00 – 18.00
8. Konsultacijos tėvams (globėjams) ugdymo klausimais Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Darbo valandomis
9. Seminarai pedagogams, vadovams Pagal kvalifikacijos kėlimo planus
10. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Išvykos, metodinės dienos, pasitarimai. Pagal Jungtinių veiklos planus
11. Ugdomojo proceso priežiūra ir vertinimas. Remiantis įstaigos 2017 metų veiklos planu ir ugdomojo proceso priežiūros planavimu.