Menu Close

Posėdžiai ir susitikimai


MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2024 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas
1. 2024 metų veiklos plano aptarimas.

Metodinės veiklos organizavimo kryptys.

Mokytojų profesinių skaitmeninių kompetencijų didinimo galimybės ugdomojoje veikloje.

Ilgalaikės kvalifikacijos programos pristatymas.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Sausis
2. Mokytojų darbo vertinimas ir įsivertinimas.

Vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo kriterijai ir matavimo įrankiai.

Neformaliojo ugdymo programų  įgyvendinimas ir veiklos sklaida viešojoje erdvėje.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui ir pedagoginis personalas Gegužė
3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Įtraukųjį ugdymą reglamentuojančių dokumentų analizė ir aptarimas.

„Kaip palengvinti vaiko adaptaciją grupėje?“ Bendradarbiavimo su šeima principai ir metodai, siekiant užtikrinti emocinę ir fizinę vaiko sveikatą.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Rugpjūtis
4. 2024 metų veiklos plano analizė ir 2025 metų veiklos tikslai ir kryptys.

Metodinės veiklos formų ir krypčių  aptarimas.

Ilgalaikės kvalifikacijos programos kokybės įvertinimas.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Gruodis

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2024 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Vykdymo terminas
1. SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas.

Vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, stebėjimų analizė.

Dokumentų rengimas PPT.

Sausis
2. I ir II pusmečių SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas sėkmingam ugdymui. Gegužė
3. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas.

Tėvų atsakomybės didinimo už vaiko pasiekimus formų ir būdų paieška.

Rugsėjis
4. VGK veiklos įsivertinimas, ataskaitos rengimas.

Komandinis darbas grupėje: patirtis ir sunkumai.

Lapkritis
5. PPT paskaitų organizavimas pedagogams. Pagal numatytą paskaitų planą
6. PPT paskaitų organizavimas tėvams. Pagal numatytą paskaitų planą
7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Gautų dokumentų svarstymai. Dalyvavimas savivaldybės VGK posėdžiuose, Šeimos ir vaiko gerovės centro atvejo nagrinėjimo posėdžiuose. Nuolat

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2024 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas   Rezultatas
1. Metodinės tarybos plano sudarymas. Pavaduotoja ugdymui Sausis Planingas ir sėkmingas metodinis darbas, tikslingas mokytojų kompetencijų augimas, pagalba jaunam mokytojui.
2. Mokytojų kvalifikacijos krypčių aptarimas. Pavaduotoja ugdymui
3. Gerosios patirties sklaidos aptarimas. Pavaduotoja ugdymui
4. Metodinių grupių planų aptarimas. Metodinių grupių pirmininkai Apžvelgti, ar planai atliepia  įstaigos veiklos tikslus.

DIREKCINIAI PASITARIMAI 2024 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai   Vykdymo terminas
1. Įstaigos veiklos planuose numatytų tikslų, uždavinių ir priemonių įgyvendinimo galimybių aptarimas. Direktorius Sausis
2. Saugios ir palankios emocinės aplinkos kūrimo galimybės įstaigoje. Vadovai
3. 1,2% paramos panaudojimas įstaigos veiklos kokybės gerinimui. Direktorius
 4. Ugdymo aplinkų kūrimo įstaigos lauko erdvėse finansinių galimybių aptarimas. Vadovai
5. Įstaigos veiklos aptarimas vasaros laikotarpiu ir darbuotojų atostogų grafiko aptarimas. Direktorius, pavaduotojai
6. Įstaigos pasirengimas naujiems mokslo metams. Saugių ir funkcionalių edukacinių aplinkų kūrimas įtraukiojo ugdymo kontekste. Vadovai
7. 2025-2027  m. strateginio sudarymas plano aptarimas. Vadovai
8. Įstaigos veiklos planavimas: 2024 metų ataskaitos rengimas ir prioritetų bei tikslų numatymas 2025 metams. Darbo grupės plano rengimui sudarymas. Vadovai
9. Vaikų sveikatos būklės, poilsio ir mitybos, organizavimas. Visuomenės sveikatos specialistas Vasaris
Skip to content