2020 METAIS

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2020 METAIS

SAUSIO MĖN.

 1. Lopšelio-darželio 2020 metų įstaigos veiklos plano projekto pristatymas.
 2. Perspektyvinės Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2020-2022 m. pristatymas.
 3. Bendruomenės lyderystės skatinimas: galimybės ir trūkumai.

GEGUŽĖS MĖN.

 1. Bendradarbiavimo su šeima aktualijos: vaiko gebėjimų stiprinimas ir  ugdymo individualizavimas, taikant pažangius ugdymo metodus ir būdus..
 2. Ugdomojo proceso planavimo kokybė ir vaikų pažanga ir pasiekimai.
 3. Mokytojų darbo savianalizė.

RUGPJŪČIO MĖN.

 1. Pasiruošimo 2020-2021 mokslo metams, Rugsėjo 1-osios šventė.
 2. Neformaliojo ugdymo veiklų tvarkaraščio patvirtinimas.
 3. Mokymosi pagalba SUP vaikams: ugdomosios veiklos planavimas, metodų, būdų ir priemonių parinkimas.

GRUODŽIO MĖN.

 1. 2020 metų veiklos analizė ir 2021 m. veiklos prioritetai.
 2. Pedagogų darbo įsivertinimas, kaip profesinio tobulėjimo rodiklis.
 3. Dalyvavimo miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose, projektuose kokybė ir kiekybė.


VADOVŲ DARBOTVARKĖ 2020 METAIS


 

 

Eil.

Nr.

 

Renginio pavadinimas

 

Diena

 

Valanda

1. Administracijos pasitarimai Pirmadieniais 9.00
2. Interesantų priėmimas Direktoriaus darbo valandomis 8.00–16.30
3.

 

Kultūriniai edukaciniai renginiai įstaigoje ir už jos ribų Pagal įstaigos tradicijas
4. Pasitarimai su pedagogais Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 13.00
5.

 

Ikimokyklinių ir darželių-mokyklų ugdymo įstaigų vadovų pasitarimai Pagal švietimo skyriaus mėnesio planus 10.00
6. Pasitarimai su technikiniu personalu Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 10.30
7.

 

Atvirų durų dienos įstaigoje Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 9.00–18.00
8.

 

Konsultacijos tėvams (globėjams) ugdymo klausimais Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Darbo valandomis
9. Seminarai pedagogams, vadovams Pagal kvalifikacijos kėlimo planus
10.

 

Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Išvykos, metodinės dienos, pasitarimai. Pagal Jungtinių veiklos planus
11.

 

Ugdomojo proceso priežiūra ir vertinimas. Remiantis įstaigos 2020 metų veiklos planu ir ugdomojo proceso priežiūros planavimu.

 

MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2019 METAIS

SAUSIO MĖN.

1.  2019 metų veiklos programos, individualių kūrybinių gebėjimų programų, projektų pristatymas.

2. Perspektyvinės Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos programos 2019–2021 m. pristatymas.

3. Supažindinimas su naujausiais pedagogų darbą reglamentuojančiais dokumentais.

GEGUŽĖS  MĖN.

1. Internetinės svetainės informacinės medžiagos pateikimo aptarimas.

2. Ugdymo turinio įgyvendinimo analizė už I pusmetį.

RUGPJŪČIO  MĖN.

1. Pasiruošimo 2019–2020 mokslo metams aptarimas. Rugsėjo 1-osios šventė.

2. Kūrybinių ir darbo grupių veiklos efektyvumas.

3. Inovatyvių ugdymo būdų, metodų ir priemonių taikymas, ugdant sakytinės ir rašytinės kalbos suvokimą.

GRUODŽIO MĖNESĮ

1. 2019 metų veiklos analizė ir 2020 m. veiklos prioritetai.

2. Pedagogų darbo vertinimas ir įsivertinimas-siekis ugdymo kokybei gerinti.

3. Dalyvavimas miesto ir respublikos renginiuose, konkursuose, projektuose kokybė ir kiekybė.

 

MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ ATESTACIJOS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2019 METAIS

SAUSIO MĖN.

 1. 2019–2021 metų atestacijos programos svarstymas

BIRŽELIO MĖN.

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojos Romenos Grigonienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.

GRUODŽIO MĖN.

 1. Ikimokyklinio ugdymo mokytojų Angelės Dumčienės, Dovilės Mišeikienės, Simonos Jokubauskienės atestavimas mokytojo metodininko kategorijai.

2018 METAIS

 

Eil.Nr. Renginio pavadinimas Diena Valanda
1. Administracijos pasitarimai Pirmadieniais 9.00
2. Interesantų priėmimas Direktoriaus darbo valandomis 8.00 – 16.30
3. Kultūriniai edukaciniai renginiai įstaigoje ir už jos ribų Pagal įstaigos tradicijas
4. Pasitarimai su pedagogais Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 13.00
5. Ikimokyklinių ugdymo įstaigų vadovų pasitarimai Pagal švietimo skyriaus mėnesio planus 10.00
6. Pasitarimai su technikiniu personalu Kiekvieną savaitės ketvirtadienį 10.30
7. Atvirų durų dienos įstaigoje Kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį 9.00 – 18.00
8. Konsultacijos tėvams (globėjams) ugdymo klausimais Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Darbo valandomis
9. Seminarai pedagogams, vadovams Pagal kvalifikacijos kėlimo planus
10. Bendradarbiavimas su socialiniais partneriais. Išvykos, metodinės dienos, pasitarimai. Pagal Jungtinių veiklos planus
11. Ugdomojo proceso priežiūra ir vertinimas. Remiantis įstaigos 2017 metų veiklos planu ir ugdomojo proceso priežiūros planavimu.