Menu Close

Posėdžiai ir susitikimai


MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas Rezultatas
1. 2023 metų veiklos plano aptarimas.

Metodinės veiklos organizavimo kryptys.

Profesinių kompetencijų didinimas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus ugdomojoje veikloje.

Dalyvavimo miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose galimybės.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Sausis Susipažinti su lopšelio-darželio veiklos planu 2023 metais, numatytomis vykdyti priemonėmis. Aptarti aktyviųjų metodų taikymo sritis  ir priemonių poreikį. Ieškoti naujų būdų ir darbo formų dalyvauti įvairiuose renginiuose.
2. Mokytojų darbo vertinimas ir įsivertinimas.

Ugdymo priemonių parodos aptarimas

Pasiekimų ir pažangos vertinimo metodų veiksmingumas.

Neformaliojo ugdymo programų kokybės analizė.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui ir pedagoginis personalas Gegužė Atlikti ugdomosios veiklos kokybės požymių analizę, vykdant  pedagogų veiklos vertinimą ir įsivertinimą. Neformaliojo ugdymo mokytojų veiklos ataskaita ir programų įgyvendinimo kokybė.
3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams.

Atradimai ir patirtis projekte „Sodinčius”.

Tėvų įtraukimas į vaiko pažangos bei pasiekimų vertinimą.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Rugpjūtis Aptarti darbo kryptis ir kolegialaus bendradarbiavimo sritis naujais mokslo metais. Numatyti tėvų atsakomybės didinimo už savo vaiko pasiekimus, būdus.
4. 2023 metų veiklos plano analizė ir 2024 metų veiklos tikslai ir kryptys.

Metodinės veiklos formų ir krypčių aptarimas.

Įstaigos vizijos numatymas.

Direktorius ir pavaduotojas ugdymui Gruodis Ugdomojo proceso kokybės vertinimas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai   Vykdymo terminas Rezultatas 
1. SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas.

Vaikų, turinčių ugdymo(si) sunkumų, stebėjimų analizė.

Dokumentų rengimas PPT.

VGK Sausis Laiku nustatyti vaiko ugdymo(si) sunkumus, išsiaiškinti pagalbos poreikius.
2. I ir II pusmečių SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas.

sėkmingam ugdymui.

VGK Gegužė Įvertinti vaiko individualią pažangą.
3. Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas.

Tėvų atsakomybės didinimo už vaiko pasiekimus formų ir būdų paieška.

VGK Rugsėjis Sėkmingas startas naujais mokslo metais ir tėvų atsakomybės didinimas, siekiant užtikrinti ugdymo(si) tęstinumą šeimoje.
4. VGK veiklos įsivertinimas, ataskaitos rengimas.

Komandinis darbas grupėje: patirtis ir sunkumai.

VGK Lapkritis Parengta VGK veiklos ataskaita, numatyti VGK veiklos gerinimo galimybes.

Numatytos gairės komandinio darbo gerinimui.

5. Paskaitų ciklas pagal ilgalaikę kvalifikacijos kėlimo programą „Taikomosios elgesio analizės principų taikymas darbe su autizmo spektro sutrikimų turinčiais vaikais“. VGK pirmininkas Pagal numatytą paskaitų planą PPT specialisto paskaitų ciklas.
6. Paskaita pagal ilgalaikę kvalifikacijos kėlimo programą „Neuropsichomotorinių technikų taikymas pedagoginiame darbe“ paskaita su praktine dalimi. Pažintinių gebėjimų ir motorikos lavinimas žaidimais. VGK pirmininkas Pagal numatytą paskaitų planą PPT specialisto paskaitų ciklas.
7. Tarpinstitucinis bendradarbiavimas. Gautų dokumentų svarstymai. Dalyvavimas  savivaldybės VGK posėdžiuose, Šeimos ir vaiko gerovės centro atvejo nagrinėjimo posėdžiuose. VGK Nuolat Savalaikis naujų nutarimų taikymas.

METODINĖS TARYBOS POSĖDŽIAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas   Rezultatas
1. Metodinės tarybos plano sudarymas. Pavaduotoja ugdymui Sausis Planingas ir sėkmingas metodinis darbas, tikslingas mokytojų kompetencijų augimas, pagalba jaunam mokytojui.
2. Mokytojų kvalifikacijos krypčių aptarimas. Pavaduotoja ugdymui
3. Pagalbos jauniems mokytojams modelio aptarimas. Pavaduotoja ugdymui
4. Metodinių grupių planų aptarimas. Metodinių grupių pirmininkai Planai įtraukti į lopšelio-darželio veiklos planą prieduose.

DIREKCINIAI PASITARIMAI 2023 M.


Eil. Nr. Priemonės pavadinimas  Atsakingi vykdytojai   Vykdymo terminas Rezultatas 
1. 2023 metų veiklos programos pristatymas. Vadovai Sausis Plano sudaryme ir vykdyme dalyvauja visa bendruomenė.
2. 1,2 procentų panaudojimas materialinei bazei gerinti. Direktorius Vasaris Informacijos pateikimas bendruomenei apie 1,2 proc. tikslingą lėšų panaudojimą.
3. Viešųjų pirkimų dokumentų analizavimas, pasirengimas viešiesiems pirkimams. Pavaduotojas Pagal poreikį Atnaujinti Viešųjų pirkimų dokumentai, peržiūrėtos sutartys su tiekėjais.
 4. Finansų kontrolės būklė 2023 metams. Pavaduotojas,

Specialistas

Vasaris Tikslingas lėšų paskirstymas.
5. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos dokumentų svarstymas, instruktažo pravedimas, darbuotojų mokymai. Pavaduotojas Vasaris, balandžio, lapkričio Savalaikis darbuotojų instruktavimas, pratybų organizavimas, darbo saugos kontrolė.
6. Tikslingas lėšų gaunamų už ugdymo paslaugas paskirstymas ugdymo ir ūkio reikmėms. Vadovas,

Pavaduotojas, Pavaduotojas ugdymui

Kovas Ištirtas būtiniausių priemonių poreikis, paskirstant lėšas tikslų ir užduočių įgyvendinimui.
7. Remonto darbų numatymas pasirengiant naujiems mokslo metams Pavaduotojas Balandis Nustatyti patalpų remonto poreikį ir turimas lėšas.
8. Lopšelio-darželio veikla vasaros laikotarpiu. Direktorius, Pavaduotojas ugdymui Gegužės Darbuotojų atostogų grafiko sudarymas ir grupių sujungimo galimybių numatymas.
9. Grupių komplektavimas naujiems 2023-2024 mokslo metams. Direktorius Birželis-rugpjūtis Patenkinti tėvų poreikį.
10. Švietimo stebėsenos rodiklių fiksavimas Vadovai Pagal  numatytus terminus Statistikos duomenų rinkimas ir perdavimas aukštesnei institucijai.
11. Vaikų maitinimo organizavimas ir lengvatų taikymas. Direktorius Pagal poreikį Pagal tėvų pateiktus dokumentus ir prašymus.
12. Mokytojų atestacijos vykdymas. Atestacijos komisija Pagal atestacijos planą Atestacijai pateiktų dokumentų analizė ir vertinimas.
13. Įstaigos internetinės svetainės, socialinės facebook paskyros administravimas. Vadovai, administratorius Lapkritis Kūrybinių idėjų generavimas, komunikacija, turinio kūrimas, informacijos atnaujinimas.
14. Savivaldos institucijų ir komisijų  ataskaitos. Atsakingi už ataskaitas Gruodis Išryškinti stipriąsias ir silpnąsias  veiklos sritis.
15. Dokumentacijos  skaitmenizavimo valdymas. Administracija Nuolat Efektyvus personalo valdymo darbas.
Skip to content