MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIAI 2022 M.


 1. 2022 metų veiklos plano aptarimas. Metodinės veiklos organizavimo kryptys. Profesinių kompetencijų didinimas, taikant aktyviuosius ugdymo metodus ugdomojoje veikloje. Dalyvavimo miesto, respublikos ir tarptautiniuose renginiuose galimybės.
 2. Mokytojų darbo vertinimas ir įsivertinimas. Ugdymo priemonių parodos aptarimas. Pasiekimų ir pažangos vertinimo metodų veiksmingumas. Neformaliojo ugdymo programų kokybės analizė.
 3. Pasiruošimas naujiems mokslo metams. Atradimai ir patirtis projekte „Sodinčius”. Tėvų įtraukimas į vaiko pažangos bei pasiekimų vertinimą.
 4. 2022 metų veiklos plano analizė ir 2023 metų veiklos tikslai ir kryptys. Metodinės veiklos formų ir krypčių  aptarimas. Įstaigos vizijos numatymas.

  VADOVŲ DARBOTVARKĖ 2022 M.


Eil.

Nr.

Priemonės pavadinimas Atsakingi vykdytojai Vykdymo terminas Rezultatas
  Direkciniai pasitarimai:      
1. 2022 metų veiklos programos pristatymas. Vadovai Sausis Plano sudaryme ir vykdyme dalyvauja visa bendruomenė.
2. 1,2 proc. panaudojimas materialinei bazei gerinti (stendinis pranešimas tėveliams) Direktorius Vasaris Informacijos pateikimas bendruomenei apie 1,2 proc. tikslingą lėšų panaudojimą.
3. Viešųjų pirkimų dokumentų analizavimas, pasirengimas viešiesiems pirkimams.

Finansų kontrolės būklė už 2021 metus.

Pavaduotojas Vasaris Atnaujinti Viešųjų pirkimų dokumentai, peržiūrėtos sutartys su tiekėjais.
4. Priešgaisrinės, civilinės ir darbo saugos dokumentų svarstymas, instruktažo pravedimas. Pavaduotojas Kovas Savalaikis darbuotojų instruktavimas, pratybų organizavimas, darbo saugos kontrolė.
5. Tikslingas lėšų gaunamų už ugdymo paslaugas paskirstymas ugdymo ir ūkio reikmėms. Vadovai Kovas Ištirtas būtiniausių priemonių poreikis, paskirstant lėšas tikslų ir užduočių įgyvendinimui.
6. Remonto darbų numatymas pasirengiant naujiems mokslo metams Pavaduotojas Balandis Nustatyti patalpų remonto poreikį ir turimas lėšas.
7. Lopšelio-darželio veikla vasaros laikotarpiu. Direktorius Gegužės Darbuotojų atostogų grafiko sudarymas ir grupių sujungimo galimybių numatymas.
8. Grupių komplektavimas naujiems 2022-2023 mokslo metams. Direktorius Birželis-rugpjūtis Patenkinti tėvų poreikį.
9. Švietimo stebėsenos rodiklių fiksavimas Vadovai Pagal  numatytus terminus Statistikos duomenų rinkimas ir perdavimas aukštesnei institucijai.
10. Vaikų maitinimo organizavimas ir lengvatų taikymas. Direktorius Pagal poreikį Pagal tėvų pateiktus dokumentus ir prašymus.
11. Mokytojų atestacijos vykdymas. Atestacijos komisija Pagal atestacijos planą Atestacijai pateiktų dokumentų analizė ir vertinimas.
12. Neformaliojo ugdymo programų atnaujinimas Pavaduotojas ugdymui ir neformaliojo ugdymo mokytojai Birželis Atnaujintos neformaliojo ugdymo programos, patenkinti individualūs vaikų poreikiai ir tėvų lūkesčiai.
13. Įstaigos interneto svetainės atnaujinimas Vadovai, administratorius Rugpjūtis Logotipo ir interneto svetainės atnaujinimas
14. Savivaldos institucijų ir komisijų ataskaitos. Atsakingi už ataskaitas Gruodis Išryškinti stipriąsias ir silpnąsias veiklos sritis.
15. Dokumentų skaitmeninimo sistemų diegimas . Administracija Pagal poreikį Efektyvus personalo valdymo darbas.
16. Dokumentacijos plano rengimas Administratorius Spalis Dokumento saugojimo kokybės užtikrinimas.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS POSĖDŽIAI 2022 M.


TEMA LAIKAS ATSAKINGAS
POSĖDŽIAI
 • SUP vaikų pasiekimų aptarimas, pritaikytų programų veiksmingumas.
 • Vaikų, turinčių ugdymosi sunkumų, stebėjimų analizė.
 • Dokumentų rengimas PPT.
Sausis Vaiko gerovės komisija
 • Logopedo veiklos ataskaita už 2021-2022 m. m. 
 • Aplinkos priemonių pritaikymo perspektyvos sėkmingam ugdymui.
Gegužė Vaiko gerovės komisija
 • Švietimo pagalbos gavėjų, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, sąrašo aptarimas.
 • Pritaikytų programų formos aptarimas.
 • Tėvų atsakomybės didinimo už vaiko pasiekimus formų ir būdų paieška.
Rugsėjo mėnuo Vaiko gerovės komisija
 • Vaiko gerovės komisijos veiklos įsivertinimas. Pasiruošimo įtraukiajam ugdymui aktualijos.
Lapkritis  Vaiko gerovės komisija
 • Bendravimas su tėvais: ką ir kaip sakyti ir ko nesakyti?
Pagal numatytų paskaitų planą Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
 • Vaiko nenoro lankyti darželį analizė.
Rugsėjis, spalis Vaiko gerovės komisija
 • Gera emocinė savijauta darželyje. Ką galime padaryti kiekvienas?
Vasaris Visuomenės sveikatos specialistas
 • Prevencinių programų integravimo į kasdienes veiklas kokybė.
Kartą per ketvirtį Vaiko gerovės komisijos pirmininkas
 • Lankstinuko parengimas bendruomenei „VGK darželyje”
Spalis Logopedas
 • Tarpinstitucinis bendradarbiavimas.
 • Gautų dokumentų svarstymai.
 • Dalyvavimas savivaldybės VGK posėdžiuose, Šeimos ir vaiko gerovės centro atvejo nagrinėjimo posėdžiuose.
Nuolat Vaiko gerovės komisija