VIZIJA:

Vaikams – saugu, tėvams – ramu, darbuotojams – gera.


MISIJA:

Lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė siekia:

 • Išryškinti vaiko prigimtines galias ir padėti joms atsiskleisti;
 • Bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui gyventi besikeičiančioje visuomenėje;
 • Skatinti kiekvieno darbuotojo individualybės raišką;
 • Analizuojant, vertinant ir planuojant įstaigos veiklą kolegiškai bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų.

 

METINIAI TIKSLAI:

 1. Siekti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų įgyvendinimo dermės.
 2. Šeimos ir įstaigos glaudaus bendradarbiavimo užtikrinimas.
 3. Gerinti įstaigos materialinę bazę.

 

METINIAI UŽDAVINIAI:

 1. Tobulinti įstaigos veiklos planavimą, atsižvelgiant į individualius poreikius ir visuminį ugdymą.
 2. Padėti vaikui sėkmingai ugdytis pagal savo galias, patiriant pažinimo, tyrinėjimo ir pozityvaus bendradarbiavimo džiaugsmą.
 3. Skatinti pedagoginį profesinį meistriškumą ir bendradarbiavimą su šeima, siekiant atpažinti vaiko ugdymosi pasiekimus ir poreikius.
 4. Laiduoti sveiką ir saugią aplinką vaikui.