VIZIJA:

Vaikams – saugu, tėvams – ramu, darbuotojams – gera.


MISIJA:

Lopšelio-darželio „Berželis“ bendruomenė siekia:

  • Išryškinti vaiko prigimtines galias ir padėti joms atsiskleisti;
  • Bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui gyventi besikeičiančioje visuomenėje;
  • Skatinti kiekvieno darbuotojo individualybės raišką;
  • Analizuojant, vertinant ir planuojant įstaigos veiklą kolegiškai bendrauti ir mokytis vieniems iš kitų.

 

METINIAI TIKSLAI:

  1. Tobulinti įstaigos veiklos planavimą, tinkamą biudžeto tvarkymą ir visuminį ugdymą.
  2. Atpažinti ir įvertinti kiekvieno vaiko individualius gebėjimus ir poreikius, įtraukiant į šį procesą šeimą.
  3. Skatinti lyderystės raišką ir plėtrą bendruomenėje.
  4. Turimus išteklius panaudoti saugios ir pozityvios aplinkos kūrimui.